Obchodní podmínky

1.ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávat můžete pomoci nákupního košíku, telefonicky na č. +420724139348 nebo e-mailem krbyakoupelny@seznam.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující souhlasí z výši ceny zboží, způsobem dopravy a platebními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou či telefonickou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. V objednávce je nutné uvést: označení kupujícího, adresu doručení zboží, tel. a e-mailové kontakty, označení zboží podle katalogového čísla a názvu, barvu zboží, velikost a počet kusů. Ceny uvedené v platném katalogu prodávajícího jsou cenami bez slev. V případě, že bude dohodnutá sleva, bude odečtena až při potvrzení objednávky. Slevy se nesčítají. Objednávka bude přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky bude zasláno prodávajícímu e-mailem. V potvrzení bude uveden přesný rozpis (specifikace) objednaného zboží včetně případných slev. U některých objednávek (větší množství zboží apod.) bude prodávající ještě kontaktován telefonicky.Doručením potvrzení objednávky nebo zasláním faktury kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy. Objednávku lze zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení prodávajícím a to e-mailem nebo telefonicky.

2.TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodání objednaného zboží bude realizováno dle dostupnosti v co nejkratším termínu a to v rozmezí  2-10 pracovních dnů. Termín dodání bude upřesněn v potvrzené objednávce. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení. Daňový doklad bude doručen s objednávkou.

3.DOPRAVA ZBOŽÍ

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem nebo telefonicky.

Přeprava  do 50km zdarma

Přeprava  nad 50km paleta do 50kg        500,- CZK

                  nad 50km  paleta nad 50kg     900,- CZK

4.ZPŮSOB ÚHRADY

Dobírkou + 50,- Kč, balík bude předán po zaplacení doručovateli.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 10dnů od převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. V případě zakázkové výroby odstoupit od kupní smlouvy nelze. Kupující je povinen informovat předem prodávajícího e-mailem nebo telefonicky o úmyslu odstoupit od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží), předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vracení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru. 

6.JINÁ USTANOVENÍ   

V případech, kdy: se zboží již nevyrábí; výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží ; zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.    

7.CENY ZBOŽÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky pokud je cena vyšší než cena na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná  cena pro danou objednávku.

8.NEPŘEVZATÉ ZBOŽÍ

V případě že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky, přepravné k zákazníkovi a přepravné za zpětné doručení prodávajícímu. 

9.REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjíštěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené  z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen nejpozději do 3dnů informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Kupující odešle reklamované zboží s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne  uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí   případné dopravné zpět k zákazníkovi prodávající. Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.  V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž je kupující předem  vyrozuměn.